Google Analytics
Phần này sẽ hướng dẫn chúng ta các cài đặt và sử dụng Google Analytics một cách hiệu quả.
Có hai cách để chúng ta tạo tài khoản Google Analytics và gắn lên website. Một là gắn code trực tiếp lên website và thứ hai là dùng trung gian Google tag Manager.
Trong bài này chúng ta tìm hiểu cách dùng Google Analytics gắn code trực tiếp lên website.

Bước 1: Đăng ký tài khoản Google Analytics

Google Analytics home page
Tên tài khoản
  Chúng ta thêm tên tài khoản cần tạo - bạn có thể đặt theo tên website
  Kéo xuống click next để tiếp tục
Điền tên property - đặt theo tên website cũng được
  Điền đầy đủ tên dự án và vị trí, tiền tệ
  Sau click next để tiếp tục
Chọn danh mục quy mô doanh nghiệp
  Click chọn danh mục ngành của website
  Chọn quy mô doanh nghiệp
  Chọn tick toàn bộ những gì cần tối ưu
  Click "Creat" để tiếp tục
Accept đồng ý thể lệ Google
  Tick chọn đồng ý thể lệ của google
  Click "i accept" để tạo tài khoản
Gửi email cho bạn
  Click vào website để tiếp tục
Web
  Tiếp tục thêm website để cài đặt
  Như vậy là hoàn thành phần khai báo
set up website
  Copy mã code theo dõi
Mã theo dõi
1
<!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics -->
2
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-KF534W1JP0"></script>
3
<script>
4
window.dataLayer = window.dataLayer || [];
5
function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
6
gtag('js', new Date());
7
8
gtag('config', 'G-KF534W1JP0');
9
</script>
Copied!

Bước 2: Đưa mã code theo dõi vào website

  Chúng ta đưa code vào thẻ <head> ... </head> của website và tải lên hosting để hoàn thành cài đặt.
code trong thẻ head

Bước 3: Vào trang Google Analytics để xem báo cáo

Thống kê trong GA
Như vậy chúng ta đã tìm hiểu xong cách cài đặt và xem dữ liệu từ Google Analytics.
Last modified 9mo ago